Din integritet.

Commercial Content värdesätter din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver dina rättigheter och hur du kan kontakt oss med frågor.

 

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter. För Commercial Content  behandlar B+ AB dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. B+ AB är enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. B+ AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för samhällsinformation och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att utföra Brand New Design Stockholm uppdrag och värna om kundens intressen.

I vår integritetspolicy nedan kan du läsa mer om de nya rättigheterna som du kommer kunna utöva i och med den nya dataskyddsregleringen och rättigheter du redan har idag. Här förklarar vi också vad vi sparar för data, hur länge och allt som rör din integritet och trygghet hos oss.

DATA OCH HUR VI HANTERAR DEN

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden. Här får du veta:

Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in två typer av data om dig – kunddata och trafikdata.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till en tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster (hemsida). Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett avtal, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.

 • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms och e-post.

 • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra leverantörer och samarbetspartners.

 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

 • Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för B+ AB rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

 

DIN TRYGGHET HOS OSS

Funderar du på säkerhet och integritet kring data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. I vår integritetspolicy beskriver vi vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har. Du kan också läsa mer om GDPR, den nya regleringen för dataskydd som införs 25 maj och vad den innebär för dig. Vi värnar alltid om din integritet och trygghet!

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får.

Rätt till tillgång

Du kan  begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut datan till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till radering

Kunddata sparas så länge du är kund hos BND Sthlm och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.

 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.

 •  Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 • Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.

 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.

 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.

 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Rätt till begränsning

Obs, börjar gälla 25 maj 2018.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

När du anser att din data inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.

 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.

 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.

 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

 

Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan leverantör eller it-miljö. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om en behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägninig eller skyldighet enligt lag.

 

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

PÅ DINA VILLKOR

Trafikdata är nyckeln till att vi kan ge dig riktigt bra tjänster, upplevelser och personliga erbjudanden. Du har redan blivit eller kommer så småningom att bli tillfrågad om att godkänna hur vi använder trafikdata om dig. Här förklarar vi vad trafikdata är, vad det innebär att godkänna, vad som gäller om du inte gör det och annat som är bra att veta.

 

Vad vi använder för data

Vi samlar in två typer av data om dig – trafikdata och kunddata.

 

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Det är också uppgifter för att fakturera för detta meddelande eller för samtrafik. Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts. Trafikdata är också information om var du är när du ringer eller är uppkopplad – t.ex. till vilken mast.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

 

Vad det innebär att godkänna

Det innebär enkelt förklarat att vi fortsätter behandla din trafikdata som vi gör idag för att ge dig personliga erbjudanden samt riktigt bra tjänster, tips och hjälp. Även om du inte godkänner, kan vi fortfarande använda kunddata för att skicka erbjudanden och marknadsföring till dig och för att föra statisk och analys för våra tjänster och nät. Du kan återkalla ditt godkännande när som helst genom att kontakta oss.

 

Godkännande att använda trafikdata för att ge personliga erbjudanden

Att svara ja på den här frågan innebär att vi får lov att ta fram erbjudanden och höra av oss till dig med anpassad marknadsföring baserat på din trafikdata.

Vi strävar alltid efter att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för dig, och vi hör alltid av oss i den kanal vi tror det passar dig bäst.

Exempel på fördelar med att godkänna

 • Du får erbjudanden som är personliga och anpassade efter just dig.

 • Vi kan komma med förslag på hur vi kan göra dina upplevelser av våra produkter och tjänster ännu bättre.

 

Godkännande att använda trafikdata för att förbättra tjänster och nät?

Att svara ja innebär att vi har din tillåtelse att använda din trafikdata i analyser och statistik för att förbättra våra tjänster och nät. Vi kan tyda trender och beteenden för att ta fram morgondagens teknik och upplevelser så som vi tror att du som kund vill ha det.

Exempel på fördelar med att godkänna

 • Utvecklingen av våra tjänster och produkter baseras på verklig data från alla våra kunder.

 • Vi kan förbättra täckningen och kapaciteten i vårt nät.

 

Vad som gäller om du inte godkänner

Godkännandet handlar i första hand om behandling av trafikdata. Även om du inte godkänner, kan vi fortfarande använda kunddata för att skicka erbjudanden och marknadsföring till dig. Men utan trafikdata riskerar erbjudandena att inte passa dig lika bra, eftersom vi inte har tillräckligt med information om hur du använder våra tjänster.

Om du vill ha marknadsföring men bara i vissa kanaler, eller om du inte vill ha någon marknadsföring av oss alls, kan du kontakta oss.

 

Hur du återkallar ditt godkännande

Du kan återkalla ditt godkännande när som helst genom att kontakta oss. Du kan också ändra ditt godkännande enkelt genom att kontakta oss.

Varför vi frågar dig

Den 25 maj 2018 införs en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen).

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter. Mycket är sig likt, men en förändring är att vi behöver ditt godkännande för att få använda din trafikdata för att marknadsföra oss mot dig och förbättra våra tjänster och nät. Vi frågar dig redan nu eftersom vi vill vara ute i god tid med att ta reda på hur du vill att vi ska hantera just din data och ta fram erbjudanden till dig. Har du inte blivit tillfrågad att godkänna än behöver du inte göra någonting, vi kommer höra av oss till alla kunder så småningom och innan lagen träder i kraft.

 

Läs mer om din integritet hos oss

Din integritet och trygghet hos oss är viktig och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och lagligt sätt. I vår integritetspolicy finns allt samlat om vad vi behandlar för data, hur länge vi sparar den och vad vi använder den till. Här finns information om de rättigheter du har att bestämma över hur vi behandlar din data. Du hittar också en ordlista som förklarar krångliga ord och annat som är bra att känna till.

 

Hur vi frågar dig

Vi kommer be våra kunder svara på hur de vill att vi använder deras trafikdata via den kanal som vi tror passar bäst för respektive kund. Har du inte blivit tillfrågad att godkänna än behöver du inte göra någonting, vi kommer höra av oss till alla kunder så småningom.

 

Vem du ger godkännande till

B+ AB.

Tillbaka